Có 1 kết quả:

cô chương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cô công 姑妐.