Có 1 kết quả:

tự phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vợ lớn. Vợ cả.