Có 1 kết quả:

tính thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ ( tiếng để gọi một dòng họ ).

Một số bài thơ có sử dụng