Có 1 kết quả:

uỷ viên

1/1

uỷ viên

giản thể

Từ điển phổ thông

uỷ viên, thành viên của một uỷ ban