Có 1 kết quả:

uỷ khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như uỷ khuất 委屈. Sự việc quanh co khó hiểu, khó nói ra.

Một số bài thơ có sử dụng