Có 1 kết quả:

uỷ quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trao quyền của mình cho người khác, nhờ người đó làm việc thay thế mình.