Có 1 kết quả:

san san

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uốn éo uyển chuyển. Nói dáng đi của đàn bà con gái.