Có 1 kết quả:

san tiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cười chê.