Có 1 kết quả:

khương công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông họ Khương, tức Khương Tử Nha, tể tướng đời nhà Chu, hơn 80 tuổi mới ra giúp nước ( Lã Vọng ). Thơ Nguyễn Công Trứ có câu: » Toà đá Khương công đôi khóm trúc «.