Có 1 kết quả:

xu lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xinh đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng