Có 1 kết quả:

di ma

1/1

di ma

giản thể

Từ điển phổ thông

dì, cô ruột