Có 1 kết quả:

di sanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tự xưng khi đứng trước người dượng, chồng của dì mình.