Có 1 kết quả:

cơ thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nàng hầu.