Có 1 kết quả:

xá nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái. Như: Thiếu nữ.

Một số bài thơ có sử dụng