Có 1 kết quả:

tư thế

1/1

tư thế

phồn thể

Từ điển phổ thông

tư thế, dáng điệu