Có 1 kết quả:

tư mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tư dung 姿容.