Có 1 kết quả:

uy thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái địa vị và cái bề ngoài đáng nể sợ.