Có 1 kết quả:

uy quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái quyền hành lớn mạnh.

Một số bài thơ có sử dụng