Có 1 kết quả:

uy liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ đáng nể sợ.