Có 1 kết quả:

uy trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Uy nghiêm 威嚴.

Một số bài thơ có sử dụng