Có 1 kết quả:

sính hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vợ mới làm đám hỏi, chưa cưới, tức vị hôn thê.