Có 1 kết quả:

vĩ vĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ cố gắng, không biết mỏi mệt.