Có 1 kết quả:

ngu lạc

1/1

ngu lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

tiêu khiển, chơi đùa