Có 1 kết quả:

xướng kĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái làm nghề hát mướn.