Có 1 kết quả:

bà nương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi người phụ nữ hạ lưu.