Có 1 kết quả:

hôn ngoại

1/1

hôn ngoại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoài hôn thú