Có 1 kết quả:

hôn thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giấy chứng nhận hai người là vợ chồng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Hựu sử nhân tương Trương Hoa phụ tử khiếu lai, bức lặc trứ dữ Vưu lão nương tả thối hôn thư” 又使人將張華父子叫來, 逼勒著與尤老娘寫退婚書 (Đệ lục thập tứ hồi) Lại sai người gọi cha con Trương Hoa đến, bắt nó viết tờ thoái hôn đưa cho bà già họ Vưu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy chứng nhận hai người là vợ chồng.

Một số bài thơ có sử dụng