Có 1 kết quả:

oan nạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bụ bẫm, chỉ trẻ con mập mạp.