Có 1 kết quả:

tỳ nữ

1/1

tỳ nữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con hầu, đứa hầu gái