Có 1 kết quả:

tì thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vợ nhỏ, nàng hầu. Truyện Nhị độ mai : » Đổi hình tì thiếp ra ngôi phi tần «.