Có 1 kết quả:

phụ đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết na của đàn bà.