Có 1 kết quả:

phụ tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người vợ. Như: Nội tướng.

Một số bài thơ có sử dụng