Có 1 kết quả:

phụ chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc thuộc phần của người đàn bà.