Có 1 kết quả:

lam hàm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tham ăn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tham ăn. Láu ăn.