Có 1 kết quả:

á tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh em bạn rể, tức là chồng của ngưới chị và chồng của người em gái.