Có 1 kết quả:

môi giới

1/1

môi giới

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môi giới, làm trung gian