Có 1 kết quả:

môi chất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất trung gian, Chẳng hạn không khí là môi chất để truyền âm thanh.