Có 1 kết quả:

mị từ

1/1

mị từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

lời nịnh nọt, lời xu nịnh, lời tâng bốc