Có 1 kết quả:

du thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham ăn uống vui sướng.