Có 1 kết quả:

bễ ngẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng nhau. Chẳng hạn Bễ ngẫu cộng thực 8 chủ khách cùng nhau ăn uống ).