Có 2 kết quả:

dắng tìdựng tì

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, con gái lấy chồng dẫn theo đầy tớ gái, gọi là “dắng tì” 媵婢 nàng hầu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa tớ gái theo tủ về nhà chồng.