Có 1 kết quả:

bàn san

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng đi ẻo lả thướt tha của đàn bà.