Có 1 kết quả:

ma ma

1/1

ma ma

phồn thể

Từ điển phổ thông

mẹ ơi (con gọi mẹ)