Có 1 kết quả:

giá nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái về nhà chồng — Gả chồng cho con gái.

Một số bài thơ có sử dụng