Có 1 kết quả:

tẩu tẩu

1/1

tẩu tẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chị dâu