Có 1 kết quả:

hiềm ác

1/1

hiềm ác

phồn thể

Từ điển phổ thông

ghét, không ưa, không thích