Có 1 kết quả:

lang hoàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Lang hoàn” 嫏嬛: tương truyền là nơi tàng trữ sách ở trên trời “thiên đế” 天帝. § Cũng viết là “lang hoàn” 嫏環.