Có 1 kết quả:

lang hoàn

1/1

lang hoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

(như: ngọc kinh lang hoàn 玉京嫏環,玉京嫏环)