Có 1 kết quả:

đích đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng chung ông nội, tức anh chị em con chú bác. ◎Như: “đích đường huynh đệ” 嫡堂兄弟 anh em họ, con chú bác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng chung ông nội, tức anh chị em con chú bác. Chẳng hạn như Đích đường huynh đệ ( anh em họ, con chú bác ).