Có 1 kết quả:

đích phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cha ruột.